પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેમહત્‍વના નજીકના શહેરો

મહત્‍વના નજીકના શહેરો

  જિલ્લા મથક (નડીઆદ)
  ડાકોર
  ઉમરેઠ
  બાલાશિનોર
  સેવાલીયા