પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષે જોવા લાયક સ્થળો

જોવા લાયક સ્થળો

 
  કાશીકાકાની ટેકરી ખોડીયાર માતાનું મંદિર  (વિરપુર)
  દરગાહ   (વિરપુર)
  જમઝર માતાનો ડુંગર  (વિરપુર)
  વૈજનાથ મહાદેવ     (વિરપુર)
  સેવા શ્રમ આશ્રમ   (વિરપુર)