પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેમહત્વના નજીક ના શહેર

મહત્વના નજીક ના શહેર

 
  જિલ્લા મથક (નડીઆદ)
  બાલાસિનોર
  લુનાવાડા
  બાયડ
  માલપુર