પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ પંચાયત શાખા કર અને ફીની વસુલાત

કર અને ફીની વસુલાત

 
ગ્રામ કક્ષાએથી ત.ક.મંત્રીશ્રી દવારા ધરવેરો,પાણીવેરો, લાઈટવેરો, સફાઈ વેરો વિ. નું માગણું નકકી કરી વસુલવામાં આવે છે.