પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ગ્રામ પંચાયત

ગ્રામ પંચાયત

 
તાલુકાનું નામ ગામોની સંખ્યા ગ્રા.પં.ની સંખ્યા ચુંટાયેલા પ્રતિનિધિઓની સંખ્યા
વિરપુર પર ૩૦ ૧પ