પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે

શ્રી પી.વી.કટારા,તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
નામ શ્રી પી.વી.કટારા
હોદદો તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વિરપુર
સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી, વિરપુર
ફોન (૦ર૬૯૦) ર૭૭૬૬ર
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯૦) ર૭૭૬૬ર
મોબાઈલ નંબર -