પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહિવટીઅધિકારીઓ

વહિવટીઅધિકારીઓ

ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ ફોન નંબર ફેકસ નંબર રહેઠાણ મોબાઈલ
શ્રી પી.વી.કટારા,તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી (૦ર૬૯૦) ર૭૭૬૬ર (૦ર૬૯૦) ર૭૭૬૬ર (૦ર૬૯૦) ર૭૭પ૬ર -