પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ વિકાસ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી ,એ.પી.એમ.સી. સી.એમ.દેસાઈ હાઈસ્કુલ સામે
ફોન નંબર (૦૨૬૯૦) ૨૭૭૫૬૨
ફેકસ નંબર (૦૨૬૯૦) ૨૭૭૫૬૨