પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસરપંચ શ્રીની યાદી

સરપંચ શ્રીની યાદી

ક્રમગામનું નામસરપંચશ્રીનું નામમોબાઈલ નં.
વસોશ્રી દીપકભાઈ ઈશ્વરભાઈ દલવાડી૯૮૨૫૨૬૦૭૨૦
પલાણાશ્રી પ્રફુલભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ૯૯૮૯૦૬૫૦૯૩
દેવા વાંટાશ્રી વિક્રમસિંહ મહેન્દ્રસિંહ મહીડા૯૬૩૮૦૬૭૯૭૯
પીજશ્રી ગોરધનભાઈ કેશવભાઈ સોલંકી૯૬૬૨૦૩૨૭૧૨
બામરોલીશ્રી રમીલાબેન જગદીશભાઈ સોલંકી૮૧૭૪૦૫૧૫૫૨
દંતાલીશ્રી સફીમીયા નજુમીયા મલેક૯૯૦૯૨૧૧૭૧૬
લવાલશ્રી મહેન્દ્રસિંહ નારસિંહ ચૌહાણ૯૬૨૪૮૩૭૩૪૪
ઝારોલશ્રી દિનેશભાઈ રતનસિંહ સોલંકી૯૬૨૪૧૭૨૦૧૧
મિત્રાલશ્રી મીનાબેન દિલીપભાઈ પટેલ૯૬૬૨૫૯૫૦૫૫
૧૦કલોલીશ્રી કાન્તીભાઈ ડાહ્યાભાઈ હરીજન૯૯૧૩૧૪૭૫૪૫
૧૧નવાગામ(પે)શ્રી વાઘજીભાઈ છોટાભાઈ સોલંકી૭૬૯૮૧૦૩૩૦૧
૧૨થલેડીશ્રી અમિતકુમાર રામભાઈ પટેલ૯૬૨૪૩૯૬૯૭૯
૧૩ગંગાપુરશ્રી જગદીશભાઈ મંગળભાઈ પટેલ૯૯૯૮૯૭૬૦૬૪
૧૪પેટલીશ્રી પરસોત્તમભાઈ એન.સોલંકી૮૧૪૦૩૬૨૪૭૭
૧૫ખાંધલીશ્રી વિનોદભાઈ દેસાઈભાઈ પરમાર૯૪૨૯૫૭૨૪૫૧
૧૬રામપુરશ્રી ભાવનાબેન હર્ષદભાઈ પટેલ૯૯૧૩૪૧૩૪૨૦
૧૭મલીયાતજશ્રી તોરલતાબેન ગજેન્દ્રસિંહ ગોહેલ૯૬૨૪૯૦૬૧૪૫
૧૮સીહોલડીશ્રી બાબુભાઈ ફતાભાઈ ચૌહાણ૯૮૭૯૭૭૬૦૩૯
૧૯હેરંજશ્રી નવીનભાઈ શંકરભાઈ ઝાલા૯૬૨૪૮૩૭૩૪૪
૨૦રૂણશ્રી જડીબેન વિનોદભાઈ સેનવા૯૯૨૫૬૬૬૩૦૪
૨૧અલીન્દ્રાશ્રી છાયલબેન ઘનશ્યામભાઈ પટેલ૯૮૨૫૨૬૩૨૫૫
૨૨રામોલ----