પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ આંકડા શાખા જન્મ-મરણ નોંધણી

જન્મ-મરણ નોંધણી

 
  જન્મ-મરણ રજીષ્ટરે નામ નોંધાવાનુ  બાકી રહી ગયેલ તથા સુધારા કરવાના  હુકમો કરવા
  ગ્રામ્ય કક્ષા એ જન્મ-મરણ નોંધણી રજીષ્ટરોની ચકાસણી.