પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ આંકડા શાખા સંર્પકની માહિતી

સંર્પકની માહિતી

 
કચેરીનું નામ તાલુકા પંચાયત કચેરી ,એ.પી.એમ.સી. સી.એમ.દેસાઈ હાઈસ્કુલ સામે
ફોન નંબર (૦૨૬૯૦) ૨૭૭૫૬૨
ફેકસ નંબર (૦૨૬૯૦) ૨૭૭૫૬૨