પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ આંકડા શાખા વસ્તી વિષયક આંકડા

વસ્તી વિષયક આંકડા

 
જાતિ ગ્રામ્ય કુલ
પુરૂષ ૪૫૧૧૭ ૪૫૧૧૭
સ્ત્રી ૪૧૯૭૪ ૪૧૯૭૪
કુલ ૮૭૦૯૧ ૮૭૦૯૧
અનુ.જાતિ ૫૫૦૮ ૫૫૦૮
અનુ. જ. જાતિ ૬૦૫ ૬૦૫
બક્ષીપંચ ૫૬૬૩૪ ૫૬૬૩૪