પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ બાંધકામ શાખા સંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

 
શાખાનું નામ બાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી ,એ.પી.એમ.સી. સી.એમ.દેસાઈ હાઈસ્કુલ સામે
ફોન નંબર (૦૨૬૯૦) ૨૭૭૫૬૨
ફેકસ નંબર (૦૨૬૯૦) ૨૭૭૫૬૨