પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ ખેતીવાડી શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી, ખેડા જિ.પં., નડીયાદ
ફોન નંબર ફોન. નં. (૦ર૬૮) રપપ૭૪ર૧
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯૧) રપર૦ર૧