પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ ખેતીવાડી શાખા સિંચાઈ

સિંચાઈ

 
  કોયડમ તળાવ. :     ૩૬પ હે. 
  ભવાનીના મું. તળાવ. :   રપ૦ હે.
  કુવા પિયત : ૧૬૦૦ હે.
  ખાનગી પાતાળકુવા : ૬૬૧ હે.