પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેકમ શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી , બાલાસિનોર
ફોન નંબર (૦ર૬૯૦) ર૬૬૦૦પ
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯૦) ર૬૭૬પ૦