પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસુલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

 
કપડવંજ તાલુકામાં ૧૯૯૮ થી ર૦૦૭ છેલ્લા દસ વર્ષમાં થયેલ વરસાદના આંકડા નીચે મુજબ છે.
(આંકડા મી.મી.માં દર્શાવેલ છે)

૨૦૦૧

૨૦૦૨

૨૦૦૩

૨૦૦૪

૨૦૦૫

૨૦૦૬

૪૦૨

૫૫૪

૬૪૩

૮૩૩

૭૨૨

૧૪૦૩

 
કપડવંજ તાલુકાનો દસ વર્ષનો કુલ વરસાદ ૧૦૦રર છે. સરેરાશ વરસાદ ૧૦૦.રર મી.મી છે.