પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ શિક્ષણ શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષક વિરપુર, બીટ નીરીક્ષક તથા બી.આર.સી. વિરપુર તથા સી.આર.સી. અને પે સેન્ટર શાળાના મુખ્ય શિક્ષક