પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ શિક્ષણ શાખા શાળા/કોલેજોની વિગત

શાળા/કોલેજોની વિગત

 
વિરપુર તાલુકામાં ૧૪૩ પ્રા.શાળાઓ પપ૪ પ્રા.શિક્ષક, ૧પ પે સેન્ટર, 1 બીટ નિરીક્ષક, 1 તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષક અધિકારીશ્રી શૈક્ષણિક કામગીરી અંતર્ગત ફરજ બજાવે છે.