પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

તલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

ક્રમગામનું નામતલાટી કમ મંત્રીશ્રીનું નામમોબાઈલ નં.
વસોશ્રી એ.સી.સોઢા૯૯૭૪૮૮૧૫૩૫
વસોશ્રી ખુશ્બુ આઈ.દેસાઈ૯૭૨૫૮૭૭૨૩૦
પલાણાશ્રી અજીતસિંહ એસ.રાઠોડ ૯૯૧૩૦૯૮૩૯૭
દેવા વાંટાશ્રી અજીતસિંહ એસ.રાઠોડ ૯૯૧૩૦૯૮૩૯૭
પીજશ્રી આર.જી.ગોહિલ૯૪૨૮૪૮૭૨૩૪
બામરોલીશ્રીમતી વર્ષાબેન જે.ચૌધરી૯૯૨૪૨૯૨૮૨૨
દંતાલીશ્રીમતી એન.યુ.મુલતાની૯૯૦૪૧૫૭૮૪૮
લવાલશ્રીમતી એન.યુ.મુલતાની૯૯૦૪૧૫૭૮૪૮
ઝારોલશ્રી ખુશ્બુ આઈ.દેસાઈ૯૭૨૫૮૭૭૨૩૦
૧૦મિત્રાલશ્રી એમ.કે.રબારી૯૯૭૯૭૮૮૬૭૬
૧૧કલોલીશ્રીમતી વૈશાલી જે. રાઠોડ૯૪૨૮૯૮૦૯૭૯
૧૨નવાગામ(પે)શ્રીમતી વૈશાલી જે. રાઠોડ૯૪૨૮૯૮૦૯૭૯
૧૩થલેડીશ્રી કોમલબેન પી.ક્રિસ્ટિયન૯૦૩૩૨૯૯૭૦૯
૧૪ગંગાપુરશ્રી એસ.એ.શેખ૮૧૪૦૭૬૮૩૨૮
૧૫પેટલીશ્રી એસ.એ.શેખ૮૧૪૦૭૬૮૩૨૯
૧૬ખાંધલીશ્રી.ગૌતમભાઈ યુ.રાઠોડ૯૫૭૪૭૫૭૦૮૯
૧૭રામપુરશ્રી.ગૌતમભાઈ યુ.રાઠોડ૯૫૭૪૭૫૭૦૯૦
૧૮મલીયાતજશ્રીમતી એ.એચ.પટેલ ૯૮૭૯૨૨૧૬૭૧
૧૯સીહોલડીશ્રીમતી એ.એચ.પટેલ ૯૮૭૯૨૨૧૬૭૨
૨૦હેરંજશ્રી કે.એમ.ભરવાડ૯૪૨૮૭૮૭૧૪૩
૨૧રૂણશ્રી કે.એમ.ભરવાડ૯૪૨૮૭૮૭૧૪૪
૨૨અલીન્દ્રાશ્રી એ.બી.પંડ્યા૯૭૨૩૯૩૩૨૦૧
૨૩રામોલશ્રી એ.બી.પંડ્યા૯૭૨૩૯૩૩૨૦૨