માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠ પંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે


તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
  • ટીડીઓનું નામ​શ્રી ધવલ દેસાઇ
  • હોદોતાલુકા વિકાસ અધિકારી
  • સ૨નામુંતાલુકા પંચાયત ગળતેશ્વર
  • ફોન નં-
  • ફેકસ નં-
  • મોબાઈલ નંબ૨૭૦૬૯૦૭૭૫૭૮
  • ઇ-મેલmen.galteswar@gmail.com

Last Update : 31/5/2019

Users : 550867