માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠ પંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે


તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
  • ટીડીઓનું નામ​શ્રી. મેઘા ભદ્રેશભાઈ ભગત
  • હોદોતાલુકા વિકાસ અધિકારી
  • સ૨નામુંતાલુકા પંચાયત વસો
  • ફોન નં- ૭૦૬૯૦૭૭૫૭૬
  • ફેકસ નં-
  • મોબાઈલ નંબ૨-
  • ઇ-મેલ - tdovaso@gmail.com

Last Update : 31/5/2019

Users : 549940