મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ


ક્રમઅધિકારીનું નામહોદ્દોકચેરીનો નંબરફેક્સ નંબર
શ્રી ડી. એન. મોદી આઇ.એ.એસ.જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૦૨૬૮-૨૫૫૭૨૬૨૦૨૬૮-૨૫૫૭૮૫૧
સોનલ આર. સોલંકી (ઈ.ચા)નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ( વિકાસ / જનરલ / મહેકમ)૦૨૬૮-૨૫૫૭૦૩૦-
૦૨૬૮-૨૫૫૭૪૯૫-
૦૨૬૮-૨૫૫૬૦૨૦-
સોનલ આર. સોલંકી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ( પંચાયત / મહેસુલ)૦૨૬૮-૨૫૫૭૮૫૯૦૨૬૮-૨૫૫૭૫૬૭
૦૨૬૮-૨૫૫૫૭૩૯-
શ્રી પુનિત જે. પંચાલઇ.ચા. હિસાબી અધિકારી૦૨૬૮-૨૫૫૭૬૭૧-
શ્રી પુનિત જે. પંચાલઇન્ટરનલ ઓડિટ ઓફીસરશ્રી (વર્ગ - ૨)૦૨૬૮-૨૫૫૭૨૪૦-
શ્રી એ. પી. ત્રિવેદીકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (મા. અને મ. પંચાયત)૦૨૬૮-૨૫૫૭૬૪૦૦૨૬૮-૨૫૫૪૧૧
શ્રી સી. સી. યાદવકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ)૦૨૬૮-૨૫૫૭૨૩૦-
ડો. ડી. સી. જાગાણીમુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી૦૨૬૮-૨૫૫૬૨૭૩૦૨૬૮-૨૫૫૫૭૩
ડો. જી. બી. ગઢવીઅધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી૦૨૬૮-૨૫૫૬૪૭૧-
૧૦શ્રી જી. ઇ. ક્રીશ્ચયનજિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૦૨૬૮-૨૫૩૨૬૬૩-
૧૧ડો. જે. કે.શૈલ્યા જિલ્લા આયુવૈદ અધિકારીશ્રી૦૨૬૮-૨૫૩૨૨૯૪-
૧૨શ્રીમતિ આશાબેન ભ્રમભટ્ટજિલ્લા પ્રોગ્રામ અધિકારીશ્રી આઇ.સી.ડી.એસ.૦૨૬૮-૨૫૩૨૩૫૪-
૧૩શ્રી એ. આર. સોનારાજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૦૨૬૮-૨૫૫૭૪૨૧-
૧૪શ્રી કે. વી. પટેલજિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી૦૨૬૮-૨૫૫૭૮૪૭-
૧૫ડો વી . કે. જોષીનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી (ઈ.ચા)૦૨૬૮-૨૫૫૭૪૨૨-
૧૬ડો વી . કે. જોષીમદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી૦૨૬૮-૨૫૫૭૪૨૨-
૧૭શ્રી બી. કે. પટેલજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઅધિકારીશ્રી૦૨૬૮-૨૫૫૭૪૫૨-
૧૮શ્રી આર. ડી. ડાભીહિસાબી અધિકારીશ્રી (શિક્ષણ)૦૨૬૮-૨૫૫૭૪૫૨-
૧૯શ્રી એન. ટી. રાણાજિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી૦૨૬૮-૨૫૫૭૪૪૬-
૨૦શ્રી ધવલ. આર. પટેલમદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી સ.મં, પંચાયત (ઇચા)૦૨૬૮-૨૫૫૭૬૨૪-
૨૧શ્રી જયેશ રાવલ (ઇ.ચા)ચીટનીશ કમ,અ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી (જ.દ.)૦૨૬૮-૨૫૫૭૮૫૯-
૨૩શ્રી આર.એચ.રાણપુરા (સ્ટેનો)સ્ટેનો કમ પી.એ. જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૦૨૬૮-૨૫૫૭૨૬૨-
૨૪શ્રી વી.એચ. પટેલપી.એ. ટુ પ્રમુખશ્રી૦૨૬૮-૨૫૫૭૦૫૬-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550644