માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસરપંચ શ્રીની યાદી

સરપંચશ્રીઓની યાદી


ક્રમસરપંચશ્રીનું નામસરનામુંમોબાઈલ નંબર
શ્રી લલીતાબેન કનુભાઈ પટેલમુ.વસો, તા.વસો૯૪૨૮૦૭૬૯૩૭
શ્રી લલીતાબેન કનુભાઈ પટેલમુ.વસો, તા.વસો૯૪૨૮૦૭૬૯૩૭
શ્રી જયશ્રીબેન દિનેશભાઈ પટેલમુ.પલાણા, તા.વસો૯૯૯૮૦૬૫૦૯૩
શ્રી રેખાબેન નવીનભાઈ ઝાલામુ.હેરંજ તા.વસો૯૬૨૪૮૩૭૩૪૪
શ્રી ભીમાભાઇ ભીખાભાઈ રાઠોડમુ.દંતાલી, તા.વસો૯૯૧૩૩૭૨૫૬૫
શ્રી વર્ષાબેન હર્ષદભાઈ સોલંકીમુ.ઝારોલ તા.વસો૯૭૨૭૦૨૯૭૫૨
શ્રી પ્રશાંતકુમાર હસમુખભાઈ બારૈયામુ.કલોલી તા.વસો૯૯૨૫૦૯૭૫૮૦
શ્રી બંસીભાઇ મેલાભાઈ વાઘરીમુ.રૂણ તા.વસો૯૮૭૯૮૦૬૪૮૧
શ્રી અમિષાબેન કેતુલભાઈ પટેલમુ.પીજ, તા.વસો૮૪૬૦૧૬૯૪૦૨
 શ્રી અમિષાબેન કેતુલભાઈ પટેલમુ.પીજ, તા.વસો૮૪૬૦૧૬૯૪૦૨
શ્રી રજનીકાંત શાંતિભાઈ પટેલમુ.અલીન્દ્રા તા.વસો૯૯૨૪૨૦૮૬૧૧
૧૦શ્રી મહિપતસિંહ કેશરીસિંહ ચૌહાણમુ.લવાલ, તા.વસો૮૭૬૮૮૮૮૦૮૮
૧૧શ્રી અનંતસિંહ મેલાભાઈ ગોહેલમુ.ગંગાપુર તા.વસો૮૧૫૬૦૯૬૫૬૦
૧૨શ્રી કૈલાશબેન ડાહ્યાભાઈ પરમારમુ.સિહોલડી, તા.વસો૯૭૨૬૯૪૭૩૪૬
૧૩શ્રી દિનેશકુમાર વીરસિંહ ભીલમુ.મિત્રાલ તા.વસો૯૮૯૮૪૭૯૫૬૨
૧૪શ્રી ઇન્દુબેન પ્રકાશચંદ્ર સોનીમુ.રામોલ તા.વસો૭૦૬૯૮૮૬૯૧૫
૧૫શ્રી કાંતાબેન મનુભાઈ પરમારમુ.થલેડી તા.વસો૯૯૦૯૭૧૪૪૯૮
૧૬શ્રી ભૂમિકાબેન મનોજકુમાર ત્રિવેદીમુ.પેટલી તા.વસો૯૮૭૯૧૭૭૦૭૮
૧૭શ્રી કેસરબેન જશભાઈ મહીડામુ.નવાગામ(પે) તા.વસો૯૯૦૯૩૬૩૦૩૩
૧૮શ્રી તારાબેન જીતુભાઈ વાળંદમુ.દેવા વાંટા તા.વસો૯૫૭૪૩૬૮૭૧૬
૧૯શ્રી બ્રિજેશકુમાર ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલમુ.ખાંધલી તા.વસો૯૯૭૪૨૯૬૫૯૫
૨૦શ્રી કનુભાઈ અંબાલાલ ગોહેલમુ.મલીયાતજ તા.વસો૯૯૨૪૬૫૮૨૫૧
૨૧શ્રી મીનાક્ષીબેન મફતલાલ પટેલમુ.રામપુર તા.વસો૯૯૭૮૦૯૦૮૮૦
૨૨શ્રી સોલંકી પુંજાભાઈ ધુળાભાઈમુ.બામરોલી તા.વસો૭૬૯૮૩૪૭૫૨૬


Last Update : 31/5/2019

Users : 550328