માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ તાલુકા વિષેવસ્તી વિષયક માહિતી

વસ્તી વિષયક માહિતી

 
તાલુકાનુ નામ:-વષઁ
વસ્તી વધારાનો દર  
વસ્તીની ગીચતા  
દર હજાર પુરૂષોએ સ્ત્રીની સંખ્યા  
કુલ કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી  
મુખ્ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી  
સીમાન્ત કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી  
કામ નહી કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી  
 

Last Update : 31/5/2019

Users : 549934